Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-02-01

Gör rätt, för elevernas skull!

Idag har vi i Folkpartiet presenterat ett alternativ kring hur vi önskade att processen kring en förändrad gymnasieskola skulle se ut. Våra huvudkrav är följande:

1) Vi borde bli överens om vad som är viktigt när man drar ner antalet elever och program på en skola, eller helt lägger ner den. Vi har föreslagit sex punkter som borde kunna ligga till grund för en sådan diskussion. De är:

 • De pedagogiska förutsättningarna för de program som de kommunala gymnasieskolorna ska erbjuda ska vara bättre efter förändringen än före.
 • Elever med särskilda behov ska så långt möjligt vara kvar i nuvarande skolor.
 • Program med särskilda behov ska så långt möjligt vara kvar i de nuvarande skollokalerna.
 • Omflyttningarna ska innebära så små behov av nyinvesteringar som möjligt.
 • Förändringarna måste innebära reella besparingar för kommunen som helhet, inte bara för en viss förvaltning.
 • Möjligheterna till externa intäkter ska beaktas.2) En skolnedläggning/förändring borde inte vara en partipolitisk process. Det finns rätt lite ideologi bakom socialdemokraternas hastverk kring WUC. Det handlar i det fallet mer om partipolitiska valstrategier än ideologi. Därför menar vi att tjänstemännen borde få ta fram olika förslag som vi politiker sedan kan prioritera mellan. Så här skriver vi:

Folkpartiet föreslår därför att kommunen omedelbart tillsätter en utredningsgrupp för dagens behov av lokaler för de kommunala gymnasieskolorna. Gruppen bör bestå av skolledarna/rektorerna för samtliga kommunala gymnasieskolor, chefen för gymnasieförvaltningen och VD för ÖrebroPorten AB respetive Futurum fastigheter AB. Gruppen ska till kommunstyrelsen redovisa konsekvenserna för neddragningar/nedläggningar på och av samtliga kommunala gymnasieskolenheter. Utöver det ska gruppen redovisa ett huvudförslag till hur kommunen bör agera. Gruppen ska sträva mot enighet, men eventuella avvikande åsikter från gruppens medlemmar ska redovisas i särskilda yttranden.

3) Vi pekar sedan på att en förändring är en komplex process. Det handlar inte bara om att lägga ner en skola, det handlar om så mycket mer. För att göra exemplet tydligt har vi visat vad som skulle kunna hända om man helt lade ner Rudbeck. Följande sju steg kunde tas:
 1. ÖBO, som tidigare anmält intresse för att flytta sitt huvudkontor till fastigheten, får köpa ”Borgen” och näraliggande markområde. Huvudkontoret flyttas och det nuvarande huvudkontoret byggs om till bostäder i bra läge.
 2. Genom ett avtal med ÖBO tillförsäkras Örebro konsthall / Örebro Open Art lokaler i Borgen som på detta sätt öppnas för allmänheten. Örebro konsthall lämnar externt hyrda lokaler i Centralpalatset.
 3. Kvarvarande delar av skolområdet omformas. Nuvarande byggnader rivs. En ny konserthusbyggnad uppförs i hörnet av Rudbecksgatan/Trädgårdsgatan. Byggnaden omfattar de första våningsplanen. Ovanpå konserthuset byggs ett högt bostadshus som en pendang till Behrn-center. Området kring konserthuset / höghuset blir en ny park. Genom att lägga bostäderna ovanpå lokaler, klarar man ett nybygge i ett läge där luftkvaliteten annars skulle vara besvärande. Genom att skapa en ny park i centralt läge höjs centrums kvalitet.
 4. På tomten på andra sidan Trädgårdsgatan byggs ytterligare ett högt bostadshus. För att klara luftkvalitetsnormerna för bostadsbyggande byggs ett nytt stadsbibliotek i bottenvåningarna. Örebro får därigenom ett nytt kulturellt centrum i centralt läge.
 5. När konserthuset lämnas kan Kulturskolan ta över konserthusfastigheten. Danskompani Raande Vo och andra nya kulturyttringar kan inrymmas antingen i det nya konsert/kulturhuset eller tillsammans med Kulturskolan i det gamla konserthuset.
 6. När kulturskolan lämnar sin fastighet kan den säljas och omvandlas till bostäder i ett centralt och attraktivt läge.
 7. När stadsbiblioteket lämnar sina nuvarande lokaler kan stadsbibliotekets yta frigöras. Dessutom kan kvarvarande förvaltningar lämna lokalerna som friställs för Conventums behov. Med möjlighet för en privat intressent att bygga exempelvis ett hotell ökar möjligheten för Örebro Porten AB att sälja Conventumfastigheterna.
Vad innebär då detta, förutom att Rudbecksskolan upphör som skola? Jo:
 • Kommunen slipper hyreskostnaderna för Rudbecksskolan.
 • Kommunen slipper hyreskostnader (extern) för Konsthallen.
 • Kommunen får intäkter för försäljning av delar av Rudbecksskolan till ÖBO. Det handlar om flera miljoner kronor.
 • ÖBO kan bygga 50 - 70 lägenheter på Drottninggatan.
 • Två höga hus innebär intäkter på i storleksordningen 50 - 70 mkr för kommunen.
 • Om vi flyttar konserthuset och stadsbiblioteket kan Conventum säljas för flera hundra miljoner kronor. Investeringarna i dagsläget uppgår till mer än 300 mkr.
 • Om vi flyttar Kulturskolan och bygger nya lägenheter i den fina kulturfastigheten innebär det intäkter på ytterligare tiotals miljoner kronor.
Självklart innebär ett nytt konserthus och ett nytt stadsbibliotek också nya årliga kostnader. Men eftersom nästan alla partier idag säger sig vilja ha ett nytt konserthus/kulturhus är det ett nollsummespel. Ett nytt stadsbibliotek innebär sannolikt något högre kostnader än idag.

Mot detta ska socialdemokraternas förslag ställas. Ännu vet ingen vad det innebär i minskade kostnader för kommunen. Hittills har vi enbart fått veta att kostnader flyttas mellan kommunala förvaltningar. När gymnasieförvaltningen "sparar" på att lägga ner WUC, ökar kostnaderna för kommunstyrelsen och kommunens fastighetsbolag. Är det rimligt?

Socialdemokraternas sätt att "utreda" en minskning av ytorna för gymnasieskolor är bakvänt. Först bestämmer de sig för att lägga ner en gymnasieskola. Sedan försöker de hitta rimliga sätt att göra det på. Därefter får man se om man sparar något på det hela.

Vi är väl medvetna om att förslaget kring Rudbecksskolan i alla delar inte behöver vara det optimala. Men låt oss då sätta oss ner och diskutera det, utifrån en gemensam grund, byggd på fakta. Idag gissar Lena Baastad och Thomas Esbjörnsson friskt. Och det är eleverna, lärarna och Örebros skattebetalare som står för notan.

Media: NA1, NA2, NA3, SVT Örebro,


Inga kommentarer: