Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2013-01-01

Fem lokala liberala 2013

Gott Nytt år!

2013 är uppmarschåret inför det år som många av oss politiker kallar supervalåret. Detta år då val ska förrättas till kommunfullmäktige, landstings- regionfullmäktige, riksdag och europaparlament. 2014 kommer att bli en enda lång valrörelse, från nomineringsarbetet i början av året, över parlamentsvalet i början av juni och fram till de nationella valen den andra söndagen i september (ny dag fr o m 2014).

För oss i opposition handlar nästan allt arbete redan nu om att redovisa våra alternativ till de styrande partiernas politik. Och för 2013 kan det redan nu vara läge att presentera några av de viktigaste liberala utgångspunkterna. Det handlar helt enkelt om fem viktiga lokala liberala politiska frågor. Om frågor där skiljelinjen är tydlig mellan oss och de tre vid makten.

Så det är bara att börja:

1) SKOLAN

Tre tydliga liberala utgångspunkter gäller: Kunskap! Ordning! Lärare!


KUNSKAP.
Skolans uppgift är att förmedla kunskap. Det handlar om att förbereda barnen och de unga för den verklighet som väntar. Det finns inget annat uppdrag som är viktigare. Alla andra mål är underordnade kunskapsmålet. För oss socialliberaler handlar skolans kunskapsförmedlande uppgift om att alla ska ges möjlighet att utveckla den potential man har. Den bästa eleven ska bli så bra hon någonsin kan bli. Och den som har större utmaningar, ska kunna utveckla sina färdigheter upp till sin yttersta gräns.

Skolans kompensatoriska uppgift kan aldrig underskattas. Det är i skolan vi ger alla barn en möjlighet att bli allt det de vill, oavsett vilken bakgrund de kommer från. Men den kompensatoriska uppgiften, att lyfta alla, får inte stå emot rätten för de som kan och vill ännu mer. Kunskapsmålet är inte bättre om alla kan lika mycket. Kunskapsmålet betyder att alla ges möjlighet att utvecklas precis så som de kan och vill,

Det är stora skillnader mellan Folkpartiets skolpolitik och den lokala skolpolitiken, formad av socialdemokratin. De saknar totalt fokus och strategier för vad de vill och vart de vill komma. Skolan blir en lekstuga för tillfälliga politiska nycker. Det handlar om att flytta elever än hit och än dit. Det handlar om att spara de stora pengarna för att låtsas som om man satsar när man återför någon spottstyver här och där på politiska prioriteringar som tar över lärarnas och skolledningarnas ansvar.

När vi får makten efter valet 2014 kommer vårt arbete att handla om fokus på rätten till kunskap för alla elever, att alla elever ska få förutsättningar att utveckla alla sina färdigheter så långt det bara går.

ORDNING.
Skolmiljön måste vara trygg för alla elever och all personal. Örebros ojämförligt största arbetsplats måste vara en plats där eleverna vet att de ska befinna sig på för att hämta och utveckla sin kunskap och sina färdigheter. Och lärarna måste veta att de kan förmedla den kunskap som deras profession är ämnad för.

Svensk skola idag är i alldeles för hög utsträckning formad av en annan politik. Lärarnas auktoritet har urholkats. Skolan är inte den trygga arbetsmiljö den borde vara. Det påverkar lärandet. Det påverkar barnens utveckling.

För oss handlar det om att återupprätta lärarnas och skolledningens auktoritet. För oss som politiker handlar det både om att vara mer aktiva, och att retirera. Aktiva - där vi ska ge lärare och skolledare de redskap de behöver för att skapa och upprätthålla en trygg skoldag. Det handlar både om regler och resurser.

Men den lokala skolpolitiken handlar också om att politiken ska retirera. Lokala politiker ska inte lägga sig i skolornas inre arbete, vara nere och peta i pedagogiska detaljer eller var lärare och skolledare väljer att lägga resurser. Vi i Folkpartiet kommer att skapa självstyrande enheter, där skolledningen ges ett förtroende att skapa den bästa skolan utifrån de förutsättningar som finns.

Vi politiker kommer att följa upp, utvärdera och återkoppla resultaten. Vi kommer att vara tuffa när det handlar om att kräva att skolledning och lärare når de mål som finns. Men vi kommer att skapa resurser och ge dem frihet att vara så professionella som de kan vara.

Även här står vi mot den socialdemokrati som petar i detaljer. Som knappt vågar ta orden ordning och reda i sin mun. Som hela tiden sätter en politisk kappa på administrativa beslut.

När vi får makten efter valet 2014 kommer vi att ge skolan den frihet, de regler och de resurser som den behöver för att skapa en skola med arbetsro, med ordning och redan.

LÄRARNA.
Man behöver inte skriva så mycket om lärarna och skiljelinjerna i den lokala politiken - det är övertydligt.

Folkpartiet vill satsa på lärarna, ge dem ett ordentligt lönelyft, öka lönespridningen och premiera de mest kompetenta lärarna. Vi vill skapa forskartjänster och lektorat.

Socialdemokraternas skolkommunalråd menar att det inte är hans ansvar att sätta resurser till lärarnas löner. Och kommunstyrelsens ordförande vägrar redovisa de politiska löneprioriteringarna som finns. De vill ha mindre lönespridning, ingen premiering av de mest kompetenta lärarna och de satsar inget på forskartjänster eller lektorat.

När vi får makten efter valet 2014 kommer vi att driva en politik som på längre sikt ska ge Örebros skolor de bästa lärarna. Då handlar det om arbetsvillkor, om löner, om karriärvägar och om politiker som väljer att ta ansvar för lärarnas situation, istället för socialdemokratiska kommunalråd som skjuter över ansvaret på andra.

---

Att den första frågan skulle bli skolan är väl inte så konstigt. Men nästa blogg kommer att handla om ekonomi och frihet, något som nästan helt glömts bort i den lokala politiken.

Sedan kommer en blogg om näringslivsklimat och de kommunala bolagen, en om att bli äldre i Örebro och till slut en om staden och dess utveckling. Fem områden där de lokala politiska skillnaderna är tydliga och kommer att bli allt tydligare ju närmare 2014 vi kommer.

Åter: Gott nytt år, alla bloggläsare!

Inga kommentarer: