Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2013-01-31

Inte bara köer...

I går kunde vi läsa om att risken för köer på E20 kunde stoppa den nya elithallen i Hjärstaskogen. Det var ytterligare ett bevis på den undermåliga hanteringen av det socialdemokratiska vallöftet om en föreningsgård i Vivalla. Björn Sundin och Lena Baastad bär ett tungt ansvar för detta debacle. Men de lär inte ta det. Någon tjänsteman får väl gå ut och beklaga...

Men läser man hela länsstyrelsens yttrande (här) blir det ännu tydligare att placeringen av hallen är totalt fel. Låt mig klippa några exempel:

Så här skriver de om översiktsplanen:


En stor del av det som föreslås i detaljplanen har inte stöd i översiktsplanen. Det bör i planbeskrivningen tydliggöras vilka av de föreslagna åtgärderna som har stöd i översiktsplanen och vilka som inte har det. Avsteg från översiktsplanen ska motiveras

Och så här om buller:


I planbeskrivningen anges att bullerdämpande åtgärder behövs för att dämpa den maximala ljudnivån på uteplatserna för bostäderna norr om Vivallaringen. Länsstyrelsen ställer sig frågande till hur dessa åtgärder kan säkerställas då bostäderna ligger utanför planområdet.
 
Hela slutsatsen av MKBn (MiljöKonsekvensBeskrivning) får sig en känga:


Länsstyrelsen är positiv till att olika placeringar i området har studerats men anser dock, i enlighet med MKB:s sammanfattning, att det finns ett behov av att vidare utreda om den valda platsen är bäst lämpad, inte bara vad gäller biologisk mångfald och grönstruktur utan även vad gäller trafik, parkeringsmöjligheter och sociala aspekter. Alternativa lokaliseringar bör därför utredas vidare

Länsstyrelsen är lika frågande som vi andra kring hur Sundin och Baastad ska kunna ordna med naturvärdena som går förlorade. Så här skriver de:
 
I planbeskrivningen föreslås en rad kompensationsåtgärder för de förluster ett plangenomförande innebär för naturvärden och sociala värden. Länsstyrelsen ställer sig frågande till hur dessa kompensationsåtgärder ska säkerställas. - Att flytta sedan lång tid tillbaka etablerade buskar till en ny växtplats innebär stora krav på genomförandet, eftersom risken är överhängande att arten inte klarar en nyetablering. - Länsstyrelsen anser därför att kompensationsåtgärderna bör utredas mer ingående för att undersöka dess effekter och i vilken utstäckning de är genomförbara.

Och även Länsstyrelsen inser att Sundin och Baastad vill hålla parkeringsproblemen hemliga. Så här skriver de:


Utredningen behandlar dock inte parkeringsförutsättningarna mer ingående. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att parkeringsfrågan utreds vidare.

Det kanske kan räcka. Kritiken är omfattande. Överklagandena som lär komma om Björn Sundin och Lena Baastad löper linan ut kommer att ha stora chanser att vinna.

Men som så ofta under Lena Baastads regeringsperiod återstår en fadd smak av en kommunledning som inte har koll på någonting. En kommunledning som lovar än hit och än dit men som inte uppfyller några löften. En kommunledning som tar det lätt på det här med regler, planer och offentlighet.

Nu kanske de blir tvungna att flytta elithallen. Men fortfarande måste de kunna förklara för örebroarna var de ska ta de miljoner som krävs för att hålla hallen igång. Vem får betala för Sundins och Baastads löften? Eleverna i skolan? De gamla i äldreomsorgen? ÖBOs hyresgäster?

Media:  NA, SR Örebro,

Inga kommentarer: